“เป็นการดี พวกเขา

จะได้ภาคภูมิใจ”

พระราชดำรัส

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวโรกาสทรงรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัญญาณเรียกขาน

“วีอาร์ 009”

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

Volunteer

Radio

Association

Download The Report

วัชระ อมศิริ

E25FGL

นายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

สาร

จากนายกสมาคม

นักวิทยุอาสาสมัคร

เรียนสมาชิกนักวิทยุอาสาสมัครทุกท่าน


มขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน ในโอกาสซึ่งสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร มีวาระครบรอบ 43 ปี ในปี พ.ศ.2567 นี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เราร่วมกันเฉลิมฉลองคุณงามความดี

และผลงานของนักวิทยุอาสาสมัคร


การทำงานอาสาของพวกเราเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสาร และการให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติ เราใช้ความรู้และทักษะของเราเพื่อช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติ


ผมขอชื่นชมนักวิทยุอาสาสมัครทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละเวลาและแรงกายแรงใจ มีจิตอาสาและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ คุณค่าและความทุ่มเทของพวกเราคือสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม


ในโอกาสพิเศษนี้ ผมขอให้เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป รักษามาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพของพวกเราอยู่เสมอ เพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณค่าและการยอมรับนับถือจากสังคมที่มีต่อนักวิทยุอาสาสมัคร


ด้วยความปรารถนาดี

ประวัติ

พ.ศ.2524

ก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร กรมไปรษณีย์โทรเลข

พ.ศ.2526

จดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

พ.ศ.2530

กิจการวิทยุสมัครเล่น

เป็นกิจการวิทยุคมนาคม

ตามกฏหมาย

พ.ศ.2557

ได้รับการรับรองจาก กสทช.

ให้ทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร

สถานีวิทยุสมัครเล่น

ควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร

สัญญาณเรียกขาน

HS1AB

144.9000 MHz

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

Lifetime warranty golden badge

2,000บ.

สมาชิกภาพตลอดชีพ

บัตรประจำตัวสมาชิก

และหนังสือรับรองสมาชิกภาพ

บริการออนไลน์

adapter device dongle usb wireless line icon

OpenWebRX+

SDR Receiver

ทดลองรับสัญญาณ

ในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย SDR

Route Icon. Map Pointer. Location, Pin, Gps, Roadmaps.

HS1AB

APRS Gateway

Automatic Packet

Reporting System

IOT Gateway Icon

ขอรับการรับรอง

สถานีลิงค์

สถานีวิทยุสมัครเล่น

เชื่อมโยงโครงข่ายอื่น

การให้บริการสมาชิก

144.9000 MHz

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุทั่วไป

145.0000 MHz

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

145.6750 MHz DUP -

สถานีทวนสัญญาณฯ E24CY

Radio Signal Tower
Dispatcher Icon Style

พนักงานวิทยุสมัครเล่น

ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย

ปฏิบัติงานเป็นประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง

Spender Net. VRA

ออกอากาศด้วย Terminal Mode

Soundwave of Voice and Speech Recognition Isolated

VoIP และ Digital Voice ออกอากาศโดยไม่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างกัน

พนักงานวิทยุฯ สามารถตอบรับได้ผ่านทาง Terminal ของแต่ละระบบ เท่านั้น

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ท่านวัชเรศร วิวัชรวงศ์

นายกกิตติมศักด์

นายมนัส ทรงแสง

HS1DE / VR019

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน

คุณสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ

คุณประยงค์ สมส่วน

KOMKIT LISTISARD

พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ศรีพินิจชัย

คุณเกษม สิริสุวรรณ

คณะกรรมการบริหาร

 • นายวัชระ อมศิริ
 • นายชนาธิป พิศาลสรกิจ
 • นายวรงค์สิทธิ์ สิงห์ดำรงค์
 • นายพีระพล ผ่องพรหมราช
 • นายสุรจิต ตันติวิทยากร
 • นายจีรพันธ์ ชัยกุล
 • นายสุรพงษ์ ภัทราเกษม
 • นายฐิติศักดิ์ อัศวรางกูร
 • นายบัญชา จงศรีวัฒนาพร
 • นายธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ
 • นายขจรศักดิ์ เมืองเกษม
 • นายอนุพันธ์ สุขพูล
 • นายสุนทร เมืองเกษม
 • นายชัยวัฒน์ ธนะเลิศพันธ์
 • นายอดิเรก ดอนศรี

นายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

กรรมการฝ่ายเครือข่ายฉุกเฉิน

กรรมการฝ่ายเครือข่ายฉุกเฉิน

 • นายสมรัก ตุงคนาคร
 • นายชาติชาย ศิริพนธ์
 • นายสุรสิทธิ์ แสนสิทธิ์
 • นายปริวัติ ประภาเวสัง
 • นายภัทรธร เนียมอ่อน
 • นางณชาภัสส์ เพ็งนวม
 • ว่าที่ร้อยตรียศวัฒน์ นิโครธานนท์
 • นายคมสรรค์ จันทร์ดี
 • นายปกรณ์ ตันโสรัจประเสริฐ
 • สิบเอกไพรัช ขันใส
 • นายสกนธ์ ผ่องพรหมราช
 • นายสราวุธ ท้วมเพ็ง
 • จ่าสิบตรีเอกชัย กล่อมรักษา
 • นายนพดล เจียมเลิศประเสริฐ
 • นายอนุพงศ์ สมศิลาเดชาวัฒน์

กรรมการฝ่ายเครือข่ายฉุกเฉิน

กรรมการฝ่ายเครือข่ายฉุกเฉิน

กรรมการฝ่ายเทคนิค

กรรมการฝ่ายเทคนิค

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายสถานีควบคุมข่าย

กรรมการฝ่ายสถานีควบคุมข่าย

กรรมการฝ่ายกฏหมาย

นายทะเบียน

ปฏิคม

เหรัญญิก

เลขาธิการ

กรรมการ และรองเลขาธิการ

อำนาจหน้าที่

ของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย

 • ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมและ​คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามกฏหมาย
 • เฝ้าฟังและรายงานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่
 • จัดตั้งกรรมการในด้านต่าง ๆ
 • เป็นสถานีแม่ข่ายประสานงานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แจ้ง​ข่าวสารต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งประสานงานในกรณีเกิดภัย​พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
 • ดำเนินกิจกรรมหลักตามที่ประกาศ กสทช. กำหนด
 • ช่วยเหลือสมาชิกในการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น​เพื่อการใช้งานร่วมกัน
 • เป็นตัวแทนพนักงานวิทยุสมัครเล่นในจังหวัด ในการ​ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและ​กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
 • จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานให้ สำนักงาน กสทช.
 • จัดให้มีการเฝ้าฟังช่องความถี่ 145.0000 เมกะเฮิรตซ์ ​ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลงานสำคัญ

พ.ศ.2567

ปรับปรุงสถานีควบคุมข่ายฯ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร โดยการนำเทคโนโลยี Site Seperation มาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น


ปัจจุบันสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร วางแผนการใช้สถานีย่อย (Site) ในการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย

 • อาคารใบหยก 2 สำหรับเป็นสถานีส่ง (Transmiter)
 • อาคาร NT Tower สำหรับเป็นสถานีเฝ้าฟัง (Monitor)
 • อาคารมหานคร สำหรับเป็นสถานีรับ (Receiver)

ข่าวสารสมาคมฯ

Facebook Logo

Facebook

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

ยินดีให้การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมสาธารณกุศล

ทุกประเภท


รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นายชนาธิป พิศาลสรกิจ

อุปนายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

โทรศัพท์ 063 948 5656

เอกสารเผยแพร่

ข้อบังคับ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2567

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

-

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

วาระประจำปี พ.ศ.2567 ถึง 2568

สังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

รับอนุญาตให้ร่วมข่าย กระทรวงดิจิทัลฯ

ตามหนังสือ ดศ. 0210.3/2332 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

เป็นหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์วิกฤต

ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร


ตู้ ปณ.1

ปณฝ.บางแค

10161

ติดต่อสมาคม

คุณวิทยา อยู่เป็นสุข

ผู้จัดการสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร


โทรศัพท์ : 098 832 2522


turakanvra@gmail.com